O škole

Budova školy je umiestnená na okraji obce Ladice v peknom prírodnom prostredí. Je obklopená pohorím Tríbeč, ktoré ponúka množstvo príležitostí na turistiku. Škola je priestranná, má 4 učebne, školský klub detí, telocvičňu, počítačovú učebňu a školskú jedáleň.

V našej škole vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Vyučujeme podľa prírodovedného variantu, kde súčasťou vyučovania je práca na počítači. Od 1. ročníka sme zaviedli nepovinný predmet Práca s počítačom. Pripravujeme žiakov na štúdium v 8-ročných gymnáziách. Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálny prístup k žiakom. Predmety výchovného charakteru hodnotíme slovne.

Žiaci majú možnosť navštevovať ŠKD denne do 17,00 hodiny, niektorí využívajú aj rannú smenu v školskom klube od 7,00 do 8,00. Školská jedáleň ponúka každý deň pre našich žiakov desiatu a obed. Žiaci veľmi radi využívajú bohatú ponuku školskej knižnice. Každoročne majú žiaci možnosť navštevovať krúžky záujmovej činnosti podľa vlastného výberu, napr.: modelársky, tanečný, folklórny, výtvarný, zdravotnícky, literárno – dramatický, konverzácia v nemeckom jazyku a anglickom jazyku, práca na počítači, športové hry. Ponuka krúžkov sa každý rok upravuje podľa záujmu žiakov.

Škola podporuje zdravý vývoj detí, pracuje podľa projektu „Škola podporujúca zdravie“. V rámci tohto projektu organizujeme rôzne športové akcie (napr. Rodičia deťom a deti rodičom), zberové akcie (zber liečivých rastlín a druhotných surovín), dbáme na pitný režim a zdravé stravovanie, vyučujeme nepovinný predmet pohybová príprava.

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú rôznych vedomostných a umeleckých súťaží, organizujeme akcie pre žiakov a ich rodičov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných a filmových predstavení, vystúpenia ľudových umelcov, nacvičujeme hodnotné kultúrne programy a divadielka podľa vlastných scenárov. Z vedomostných súťaží je to napríklad Olympiáda, Pytagoriáda, kvíz Čo vieš o vlasti, Súťaž v písaní diktátov, Poznaj a chráň alebo súťaž Otázky a odpovede. Každoročne usporadúvame aj niekoľko besied: s policajtom o kriminalite a drogách, s knihovníčkou o knihách pre deti, o ochrane prírody.

Naša škola spolupracuje aj s inými školami. Najpevnejšie vzťahy má so školami zo susedných obcí, s ktorými usporadúva množstvo spoločných akcií (napr. Medzinárodný deň detí, športové súťaže, návštevy divadelných predstavení a pod.).Školský vzdelávací program

Vnútorný poriadok školy

Plán kontinuálneho vzdelávania