Predmety    
Na tomto mieste nájdeš rôzne hry a úlohy k predmetom, ktoré sa učíš.
Postupne budú pribúdať aj zaujímavé články alebo rôzne pomôcky.
prváčikovo

  matematika
  slovenský jazyk
  prvouka
 
druháčikovo

  matematika
  slovenský jazyk
  prvouka
 
tretiačikovo

  matematika
  slovenský jazyk
  prírodoveda
  vlastiveda
štvrtáčikovo

  matematika
  slovenský jazyk
  prírodoveda
  vlastiveda
prváčikovo - druháčikovo - tretiačikovo - štvrtáčikovo
  hudobná výchova
  výtvarná výchova
  etická výchova   
  telesná výchova       
  pracovné vyučovanie
  práca s počítačom